Tracheophyta - Vaatplanten

Biota -- Eukaryota -- Archaeplastida -- Viridiplantae -- Streptophyta -- Embryophyta -- Tracheophyta

Tracheophyta (Vaatplanten)-275948(276550)

[Sporenplanten][Zaadplanten]

1-14 Sporendragende vaatplanten-10149(10203)

[Lycopodiophyta][Pteridophyta]

15-82 Spermatopsida - Zaadplanten-265799(266347)

[Gymnospermatophyta][Magnoliophyta] (Alfabetisch) register